Regulamin

1. Wstęp
2. Definicje
3. Warunki techniczne korzystania z Bloga
4. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
5. Zawarcie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
6. Zasady korzystania z Bloga
7. Odpowiedzialność
8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
9. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
10. Przepisy końcowe i przejściowe

Art.1 - WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach bloga internetowego Koła Agroturystycznego "Agrogościna" w Wiśle działającego pod adresem blog.agrogoscina.pl.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług bloga należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania się w blogu internetowym Koła Agroturystycznego "Agrogościna" w Wiśle jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. Blog internetowy Koła Agroturystycznego "Agrogościna" w Wiśle jest prowadzony przez Biuro Usług Informacyjnych "Inforion" Konrad Szymczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 642-218-05-59, REGON 273534141.

4. Na łamach bloga internetowego Koła Agroturystycznego "Agrogościna" publikowane są informacje turystyczne i krajoznawcze o mieście Wisła i najbliższych okolicach.

Art. 2 - DEFINICJE

Inforion – Biuro Usług Informacyjnych "Inforion" Konrad Szymczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 642-218-05-59, REGON 273534141.

Blog - blog Koła Agroturystycznego "Agrogościna" w Wiśle

Regulamin – niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania z Bloga.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Bloga w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Inforion w momencie akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez firmę Inforion na rzecz Użytkowników w ramach Umowy.

Dane – wszelkie treści (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia i filmy), które Użytkownik umieszcza w Blogu.

Wpis - zawartość wprowadzona przez obsługę Bloga.

Komentarz – wyrażone pisemnie zdanie Użytkownika na temat Wpisu wprowadzone do Bloga przy użyciu formularza zgłaszania komentarzy.


Art. 3 - WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z BLOGA

Do korzystania z Bloga niezbędne jest posiadanie:

a) sprzętu komputerowego pozwalającego na połączenie się z siecią Internet,
b) dostępu do sieci Internet,
c) przeglądarki działającą na sprzęcie komputerowym i obsługującą pliki cookies; minimalne wersje przeglądarek, które spełniają warunki techniczne niezbędne do korzystania z Bloga to: Internet Explorer 8 (bez trybu zgodności), Firefox 12, Chrome 20, Opera 12,


Art. 4 - ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługa „Informacje” umożliwia Użytkownikom przeglądanie, wyszukiwanie i komentowanie Wpisów.

2. Usługa „Komentarze” umożliwia Użytkownikom wystawianie komentarzy do Wpisów.


Art. 5 - ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie Umowy w zakresie świadczenia Usługi „Informacje” następuje w momencie wykonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności w Blogu a w szczególności wyświetlenia jednej ze stron Bloga w przeglądarce internetowej.

2. Zawarcie umowy w zakresie świadczenia Usługi „Komentarze” następuje w momencie naciśnięcia przycisku "Zapisz" pod formularzem umożliwiającym wpisanie tekstu komentarza do Wpisu.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile wcześniej nie zostanie rozwiązana na podstawie odrębnych warunków Regulaminu lub na podstawie warunków odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem a Inforion.

Art 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z BLOGA

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Korzystanie z Bloga jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoważna ze złożeniem następujących oświadczeń:

a) oświadczam, że wprowadzone przeze mnie Komentarze nie naruszają praw innych osób i posiadam do nich pełne prawa autorskie,

b) udzielam Inforion niewyłącznej licencji na wykorzystywanie wprowadzonych przeze mnie Komentarzy w zakresie: utrwalania w pamięci komputera, zwielokrotniania, zmiany, usuwania, wyświetlania i rozpowszechniania za pomocą różnych technik (w tym techniką poligraficzną, drukarską i cyfrową) w przestrzeni publicznej (w szczególności w Internecie).

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad Netykiety (opisanych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.

5. Zawartość Bloga jest prawnie chroniona. W szczególności dotyczy to nazwy, wyglądu graficznego, logotypu oraz Danych i Komentarzy.

6. Inforion zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy:

a) zawierających spam, reklamy i ogłoszenia,

b) zawierających więcej niż jeden link do strony internetowej,

c) zawierających obraźliwe uwagi skierowane do innych Użytkowników,

e) merytorycznie bez związku z komentowaną treścią,

f) zawierających mniej niż 3 słowa,

h) kierujących do stron spamujących wyszukiwarki internetowe,

i) dublujących się w obrębie Bloga,

j) powielających treści z innych stron internetowych,

k) niezgodnych z tematyką Bloga,

l) zawierających dużą ilość formatowań (np. wytłuszczenia, podkreślenia) w tekście.

7. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać Komentarzy, które:

a) zawierają wulgaryzmy,

b) propagują alkohol,

c) propagują środki odurzające, narkotyki,

d) obrażają osoby publiczne,

e) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

f) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

g) łamią lub przyczyniają się do łamania praw autorskich,

h) zawierają hasła, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieautoryzowany dostęp do informacji przechowywanych w sieci teleinformatycznej lub systemie komputerowym.

8. Użytkownik umieszcza Komentarze w Blogu na własną odpowiedzialność.

9. Każdy Użytkownik, który zauważy Komentarz niezgodny z prawem lub Regulaminem może i powinien zgłosić nadużycie Inforion przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres blog@agrogoscina.pl

10. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić działanie Bloga lub być uciążliwe dla innych Użytkowników. Do takich działań zaliczyć można w szczególności: korzystanie ze zautomatyzowanych narzędzi (botów i skryptów) komunikowania się z Blogiem, wprowadzanie wirusów bądź robaków internetowych i utrudnianie dostępu do Danych innym Użytkownikom.


Art. 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Inforion nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze i Dane wprowadzone przez Użytkowników. Komentarze nie są poglądami i opiniami Inforion.

2. Inforion nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Bloga w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

3. Inforion nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

4. Inforion nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania Danych oraz treści Bloga w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.

5. Inforion nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach spoza domeny agrogoscina.pl, do których prowadzą linki zamieszczone w Blogu.

6. Inforion nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Bloga wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją Użytkowników.

7. Inforion nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożność korzystania z Bloga w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

8. Inforion nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowanymi Komentarzami i Danymi. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik będący autorem Komentarza lub Danych.


Art. 8 – REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Reklamację Usług można zgłaszać w formie elektronicznej na adres blog@agrogoscina.pl lub w formie listu poleconego na adres firmy Inforion podanego w art. 2 Regulaminu.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.

4. Inforion będzie rozpatrywał reklamacje uwzględniając postanowienia Regulaminu.

5. Inforion powiadomi Użytkownika o decyzji w formie elektronicznej lub listem poleconym adekwatnie do sposobu przesłania zgłoszenia reklamacyjnego.


Art. 9 - ROZWIĄZANIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

2. Umowa o świadczenie Usług: "Informacje" i "Komentarze" rozwiązuje się w chwili zaprzestania korzystania z Bloga.


Art. 10 – PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. Inforion zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2015 r.